بردها و سیستم های کنترلی نوژان در پروژه های مختلف در حال استفاده می باشند. نوژان آمادگی در طراحی سیتسم های کنترلی مناسب در صنایع مختلف می باشد. نوژان قابلیت طراحی سیستم های کنترلی خاص یا تجمیع سیستم های موجود برای ساخت سیستم های پیچیده تر را دارد.