ربات های بالارونده از تیرهای چراغ برق، ربات گنبد نورد، و ربات آیپاک از نمونه ربات هایی می باشند که در شرکت نوژان طراحی و تولید شده اند. همچنین ربات هایی برای تحقیق در آزمایشگاه های دانشگاه های کشور طراحی گردیده اند و در حال استفاده در این دانشگاه ها می باشند. از جمله این ربات ها ربات توانبخشی-تحقیقاتی شناختی می باشد که در آزمایشگاه کنترل حرکت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در حال استفاده می باشد.